ทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม
วิชาทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม (ภาษาจีน) 
โดย รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม

ทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม
วิชาทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ)
โดย รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม

ทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม  
วิชาทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม (ภาคภาษาไทย)
โดย รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม

ทักษะด้านภาวะผู้นำ
วิชาทักษะด้านภาวะผู้นำ
โดย รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต

ทักษะด้านการเงิน Financial Literacy
วิชาทักษะด้านการเงิน Financial Literacy 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม

ทักษะด้านคุณธรรม
วิชาหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล (ภาคภาษาอังกฤษ) 
โดย อ.ดร.ประพิณ  นุชเปี่ยม

ทักษะด้านคุณธรรม
วิชาหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล (ภาคภาษาไทย) 
โดย อ.ดร.ประพิณ  นุชเปี่ยม

ทักษะด้านคุณธรรม
วิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดย ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

ทักษะด้านการสื่อสาร
วิชาทักษะด้านการสื่อสาร เรื่องการใช้สื่ออย่างฉลาด  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต