เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อการจัดการนวัตกรรมและวางแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ นำผลลัพธ์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้และทักษะในการนำทฤษฎีไปใช้ประกอบการวางแผนทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจและสังคม