ศึกษานโยบายและแผนการสื่อสารในปริบทต่างๆ การกำหนดนโยบายและการวางแผนการสื่อสาร ความเกี่ยวพันระหว่างนโยบายและแผนการสื่อสารกับนโยบายและแผนขององค์การภาครัฐและเอกชน การบริหารการสื่อสาร ปัญหา ปัจจัย และประเด็นต่างๆ ในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสื่อสาร

This course studies communication policy and planning in various contexts. The course focuses on forming communication policy and plan in relation to policy and plan of private and public enterprises. Communication management, problems, factors and various issues in implementing communication policy and planning are also investigated.