ศึกษาแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ แนวทางและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบการท่องเที่ยวโดยชุมชนของต่างประเทศและของไทย ตัวอย่างชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบต่างๆ